خانه مطالب جالب سراسر اینترنت سوالات تستی عربی سال دوم

سوالات تستی عربی سال دوم

0 ثانیه خوانده شده
۰
0
6
کتاب عربی نمونه سوالات تستی

سوالات تستی عربی دوم

تست عربی

تست مهم برای درس عربی:

 ۱)………………. التلمیذهُ باب الصَّفِّ.

۱) یفتح

۲) افتحوا

۳) تفتح

۴) فَتَح

۲)کدام فعل ، مضارع «مفرد مذکر غایب»است ؟

۱) طلبَتْ

۲) عملا

۳) تَلْعَبُ

۴) یخلُقُ

۳)معنای کدام کلمه نادرست است؟

۱)أخَوات : خواهران

۲)رَزَقَ : روزی می دهد

۳)اَلْحَجَر : سنگ

۴)اَلْفَأرۀ : موش

۴)کدام گزینه ، فعل مضارع است ؟

۱)مَنَعَ

۲)کَتَبْتَ

۳)تَخْسَرُ

۴)ذَهَبْنا

۵)در کدام گزینه فعل مضارع آمده است ؟

۱)اللّهُ یَخْلُقُ کُلَّ شیءٍ

۲)إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی.

۳)هل جَلَسْتُنَّ عَلیَ الأرضِ؟

۴)وَصَلْنا إلی مَقَرِّنا.

۶)ترجمه ی فعل «زیان می بیند» کدام است ؟

۱) یَخْسَرُ

۲) یَخْسَرَ

۳) یَخْسَرِ

۴) یَخْسَرونَ

۷)کلمه ی ناهماهنگ کدام است ؟

۱)حُریَّۀ

۲)حَزینَۀ

۳)هَتَفْتُ

۴)إقامَۀ

۸)نوع و صیغه ی فعل «یَفْرحانِ»به ترتیب کدام اند ؟

۱) ماضی ، مثنی مذکر

۲) مضارع ، مثنی مؤنث

۳) ماضی ، جمع مذکر

۴) مضارع ، مثنی مذکر

۹)ترجمه ی فارسی «شَعَر العدّو بوُجودنا»کدام است ؟

۱) ما وجود دشمن را احساس کردیم .

۲) دشمن وجود آن ها را درک کرد .

۳) من وجودتان را درک کردم .

۴) دشمن وجود ما را احساس کرد .

۱۰)نوع فعل جمله ی «ماذا فَعَلْتُ» کدام گزینه است؟

۱) مضارع

۲) مستقبل

۳) ماضی

۴) امر

۱۱)مضارع فعل «ذَهَبَتْ » کدام گزینه است ؟

۱)یَذْهَبُ

۲)تَذْهَبُ

۳)ذَهَبْتِ

۴)ذَهَبْنَ

۱۲)ترجمه ی جمله ی «من به بازار رفتم .» کدام است ؟

۱)اَنْتَ ذَهَبْتَ اِلی السّوقِ .

۲)نَحنُ ذَهَبْنا اِلی السّوقِ .

۳)اَنا ذَهَبْتُ اِلی السّوقِ .

۴)اَنتِ ذَهَبْتِ اِلی السّوقِ.

۱۳)افعال «یرجَعُ و ترزُق»به ترتیب چه صیغه هایی هستند؟

۱) مفرد مؤنث مخاطب ، مثنی مؤنث غایب

۲) مفرد مذکر مخاطب ، مفرد مؤنث غایب

۳) جمع مؤنث غایب ، مفرد مذکر مخاطب

۴) مفرد مذکر غایب ، مفرد مؤنث غایب

۱۴)ضمیر مناسب برای فعل «تَشْکُرُ»کدام است ؟

۱)هُوَ

۲)أنتِ

۳)أنتُم

۴)هِیَ

۱۵)فعل های کدام گزینه به ترتیب از صیغه های «متکلم مع الغیر و متکلم وحده»می باشد ؟

۱) سَجَدْتُ ، سَجَدْتُم

۲) سَجَدتُ ، سَجدْنا

۳) سَجَدْنا ، سَجَدْتُ

۴) سَجَدْتُم ، سَجَدْتُ

۱۶)مضارع فعل «سَألوا و کَتَبتا »به ترتیب کدام اند ؟

۱) یَسْألونَ ، یَکْتُبانِ

۲) تَسْألونَ ، تَکْتُبانِ

۳) یَسْألْنَ ، یَکْتُبانِ

۴) یَسْألونَ ، تَکْتُبانِ

۱۷)«اَلْأخواتُ …………… صوتاً»

۱) یَسْمَعُ

۲) سَمِعْنَ

۳) سَمِعوا

۴) تَسْمَعُ

۱۸)فعل مضارع مناسب با ضمیر «هیَ» از حروف «ر ،ج ، ع» کدام گزینه می باشد ؟

۱) یَرْجِعُ

۲) تَرْجِعُ

۳) ترجِعانِ

۴) یرجِعانِ

۱۹)کدام گزینه جمع مؤنث غایب است ؟

۱) تَخْرجانِ

۲) تَخْرُجْنَ

۳) یَخْرُجانِ

۴) یَخْرَجْنَ

۲۰)کدام کلمه با توجه به معنی آن ، نادرست است ؟

۱)سَمَکَۀ : ماهی

۲)مَنَعَ : بخشید

۳)زُجاجّی : شیشه ای

۴)کَأس : لیوان

موفق باشید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده محمدرضا شمس
بارگذاری بیشتر در مطالب جالب سراسر اینترنت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

آموزش ترفند های حرفه ای تلگرام قسمت چهارم

سه قسمت از سری آموزش های ترفند های حرفه ای تلگرام رو باهمدیگه پشت سر گذاشتیم و به قسمت آخر…