climate-change-concern-blog

دولت ها چگونه می توانند در توسعه ی کسب وکارهای کوچک نقش موثری ایفا کنند؟

اواخر سال ۱۹۷۰ چینی ها در وضعیت اسفناکی قرار گرفته بودند، تا جایی که مردم غرق در فقر و گرسنگی شده بودند. از این رو، آن ها خطر را به جان خریدند و تصمیم به انجام کارهایی گرفتند که در آن زمان برای دولت شان غیرقابل تصور می نمود. آنها کومونهایی تشکیل دادند، به صورت…