work-and-life-balance-illustration_23-2147534051

نقش مشاغل خانگی برای اشتغال پایدار

امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب می شوند و بسیاری از افراد جوامع مختلف از این طریق به اشتغال پرداخته و به درآمدزایی رسیده اند. این مشاغل و فعالیت هایی که در منازل و بدون پیچیدگی های اداری و سازمانی صورت می گیرد،…