سوالات شیمی عمومی

سوالات شیمی عمومی (سال سوم صنایع شیمیایی)

سوالات  شیمی عمومی سال سوم  نمونه سوالات شیمی عمومی سوالات شیمی عمومی: کتاب  بر اساس کتاب شیمی سوم در ششفصل ((سینت”یک شیمیایی))، ((تعادل‌های فیزیکی و شیمیایی))، ((محلول‌ها و تعادل‌های یونی))، ((الکتروشیمی))، ((شیمی آلی)) و دیگر ((ترکیب‌های کربن)) تنظیم شده است .هر فصل دوره ای است بر مفاهیم اصلی کتاب درسی و شامل مثال‌ها و مسائل نمونه حل…