کتاب عربی نمونه سوالات تستی

سوالات تستی عربی سال دوم

سوالات تستی عربی دوم تست عربی تست مهم برای درس عربی:  ۱)………………. التلمیذهُ باب الصَّفِّ. ۱) یفتح ۲) افتحوا ۳) تفتح ۴) فَتَح ۲)کدام فعل ، مضارع «مفرد مذکر غایب»است ؟ ۱) طلبَتْ ۲) عملا ۳) تَلْعَبُ ۴) یخلُقُ ۳)معنای کدام کلمه نادرست است؟ ۱)أخَوات : خواهران ۲)رَزَقَ : روزی می دهد ۳)اَلْحَجَر : سنگ ۴)اَلْفَأرۀ…