سوالات شیمی عمومی

سوالات شیمی عمومی (سال سوم صنایع شیمیایی)

سوالات  شیمی عمومی سال سوم 

نمونه سوالات شیمی عمومی

سوالات شیمی عمومی:

کتاب  بر اساس کتاب شیمی سوم در ششفصل ((سینت”یک شیمیایی))، ((تعادل‌های فیزیکی و شیمیایی))، ((محلول‌ها و تعادل‌های یونی))، ((الکتروشیمی))، ((شیمی آلی)) و دیگر ((ترکیب‌های کربن)) تنظیم شده است .هر فصل دوره ای است بر مفاهیم اصلی کتاب درسی و شامل مثال‌ها و مسائل نمونه حل شده، پاسخ پرسش‌ها و حل مسائل کتاب درسی، پرسش‌ها و مسائل تمرینی و پرسش‌های چند گزینه‌ای.”

ا در همان فصل اول شیمی تجزیه در مبحث گراویمتری برای حل مسائل دانش آموزان باید نام و ظرفیت کاتیونها و آنیونها را بلد باشند تا بتوانند مسائل را به خوبی درک کنند.با بررسی بیشتراین مسئله به این نتیجه رسیدم که این دسته از دانش آموزان مبحث بسیار مهم فرمول نویسی مواد معدنی را که دردرس شیمی عمومی سال دوم قرار دارد

برای دانلود نمونه سوالات روی دانلود کلیم کنید

دانلود