کتاب عربی نمونه سوالات تستی

سوالات تستی عربی سال دوم

سوالات تستی عربی دوم

تست عربی

تست مهم برای درس عربی:

 ۱)………………. التلمیذهُ باب الصَّفِّ.

۱) یفتح

۲) افتحوا

۳) تفتح

۴) فَتَح

۲)کدام فعل ، مضارع «مفرد مذکر غایب»است ؟

۱) طلبَتْ

۲) عملا

۳) تَلْعَبُ

۴) یخلُقُ

۳)معنای کدام کلمه نادرست است؟

۱)أخَوات : خواهران

۲)رَزَقَ : روزی می دهد

۳)اَلْحَجَر : سنگ

۴)اَلْفَأرۀ : موش

۴)کدام گزینه ، فعل مضارع است ؟

۱)مَنَعَ

۲)کَتَبْتَ

۳)تَخْسَرُ

۴)ذَهَبْنا

۵)در کدام گزینه فعل مضارع آمده است ؟

۱)اللّهُ یَخْلُقُ کُلَّ شیءٍ

۲)إنّی ظَلَمْتُ نَفْسی.

۳)هل جَلَسْتُنَّ عَلیَ الأرضِ؟

۴)وَصَلْنا إلی مَقَرِّنا.

۶)ترجمه ی فعل «زیان می بیند» کدام است ؟

۱) یَخْسَرُ

۲) یَخْسَرَ

۳) یَخْسَرِ

۴) یَخْسَرونَ

۷)کلمه ی ناهماهنگ کدام است ؟

۱)حُریَّۀ

۲)حَزینَۀ

۳)هَتَفْتُ

۴)إقامَۀ

۸)نوع و صیغه ی فعل «یَفْرحانِ»به ترتیب کدام اند ؟

۱) ماضی ، مثنی مذکر

۲) مضارع ، مثنی مؤنث

۳) ماضی ، جمع مذکر

۴) مضارع ، مثنی مذکر

۹)ترجمه ی فارسی «شَعَر العدّو بوُجودنا»کدام است ؟

۱) ما وجود دشمن را احساس کردیم .

۲) دشمن وجود آن ها را درک کرد .

۳) من وجودتان را درک کردم .

۴) دشمن وجود ما را احساس کرد .

۱۰)نوع فعل جمله ی «ماذا فَعَلْتُ» کدام گزینه است؟

۱) مضارع

۲) مستقبل

۳) ماضی

۴) امر

۱۱)مضارع فعل «ذَهَبَتْ » کدام گزینه است ؟

۱)یَذْهَبُ

۲)تَذْهَبُ

۳)ذَهَبْتِ

۴)ذَهَبْنَ

۱۲)ترجمه ی جمله ی «من به بازار رفتم .» کدام است ؟

۱)اَنْتَ ذَهَبْتَ اِلی السّوقِ .

۲)نَحنُ ذَهَبْنا اِلی السّوقِ .

۳)اَنا ذَهَبْتُ اِلی السّوقِ .

۴)اَنتِ ذَهَبْتِ اِلی السّوقِ.

۱۳)افعال «یرجَعُ و ترزُق»به ترتیب چه صیغه هایی هستند؟

۱) مفرد مؤنث مخاطب ، مثنی مؤنث غایب

۲) مفرد مذکر مخاطب ، مفرد مؤنث غایب

۳) جمع مؤنث غایب ، مفرد مذکر مخاطب

۴) مفرد مذکر غایب ، مفرد مؤنث غایب

۱۴)ضمیر مناسب برای فعل «تَشْکُرُ»کدام است ؟

۱)هُوَ

۲)أنتِ

۳)أنتُم

۴)هِیَ

۱۵)فعل های کدام گزینه به ترتیب از صیغه های «متکلم مع الغیر و متکلم وحده»می باشد ؟

۱) سَجَدْتُ ، سَجَدْتُم

۲) سَجَدتُ ، سَجدْنا

۳) سَجَدْنا ، سَجَدْتُ

۴) سَجَدْتُم ، سَجَدْتُ

۱۶)مضارع فعل «سَألوا و کَتَبتا »به ترتیب کدام اند ؟

۱) یَسْألونَ ، یَکْتُبانِ

۲) تَسْألونَ ، تَکْتُبانِ

۳) یَسْألْنَ ، یَکْتُبانِ

۴) یَسْألونَ ، تَکْتُبانِ

۱۷)«اَلْأخواتُ …………… صوتاً»

۱) یَسْمَعُ

۲) سَمِعْنَ

۳) سَمِعوا

۴) تَسْمَعُ

۱۸)فعل مضارع مناسب با ضمیر «هیَ» از حروف «ر ،ج ، ع» کدام گزینه می باشد ؟

۱) یَرْجِعُ

۲) تَرْجِعُ

۳) ترجِعانِ

۴) یرجِعانِ

۱۹)کدام گزینه جمع مؤنث غایب است ؟

۱) تَخْرجانِ

۲) تَخْرُجْنَ

۳) یَخْرُجانِ

۴) یَخْرَجْنَ

۲۰)کدام کلمه با توجه به معنی آن ، نادرست است ؟

۱)سَمَکَۀ : ماهی

۲)مَنَعَ : بخشید

۳)زُجاجّی : شیشه ای

۴)کَأس : لیوان

موفق باشید