نمونه سوالات امادگی دفاعی

دانلود نمونه سوالات امادگی دفاعی نهم (نمونه سوالات امادگی نهم)

 نمونه سوالات امادگی دفاعی نهم

نمونه سوالات امتحانی

در جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، انسان ها به رشد فکری و عقالنی خود ازابزارهای مختلفی به عنوان وسایل جنگی استفاده می کرده  اند. ابزارهای جنگی بشر از سنگ، چوب،تیر و کمان، نیزه و شمشیر شروع و پس از مدتی به سالحهای گرم، توپ و تانک و… رسید. ماشین های جنگی شامل هواپیما، زیر دریایی، موشکهای دور بسپس ُرد  وارد جنگها شدند و میدان نبرد از زمین به دریا و آسمان گسترش پیدا کرد.

برای دانلود نمونه سوالات برروی دانلود کلیک کنید

دانلود